Allmänna resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna
resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den
1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller
de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.
1 AVTALET
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet.
Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än
arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt
som arrangören.
1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären
anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är
betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste
ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt
sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären
ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga
resenärer som omfattas av avtalet.
1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid
bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska
insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som
sammanhänger med avtalet.
1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller
marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda
priser som är knutna till varandra.
1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens
beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt
arrangörens anvisningar.
1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6 Önskemål garanteras inte.
1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella
felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
2
2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om
inte annat överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning
(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och
omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva
avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.
3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala
anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären
erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären
erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans
pris.
4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan
medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.
Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om
överlåtelsen.
5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller
återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst
500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska
kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.
3
6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår
tydligt av avtalet att det får ske.
6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören
underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att
frånträda avtalet enligt punkt 6.4.
6.2. Ändring av priset
6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för
parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar
kostnadsökningarna om dessa beror på:
(a) ändringar i transportkostnader
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i
resan, eller
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den
kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet,
förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i
denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor
för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören
är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt
till prishöjning enligt (a) – (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen
sammanlagt överstiger 100 kronor.
6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan,
minskar med sammanlagt minst 100 kronor.
6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna
före den avtalade avresedagen.
4
6.3. Tidtabellsändringar
6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära.
Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som
ska gälla för resan.
6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han
åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill
frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin
rätt att frånträda avtalet.
6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa
6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som
är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om
resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för
prisskillnaden.
6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte
erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få
tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in
resan utan att resenären är skuld till det.
6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om
det är skäligt.
6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om
arrangören visar:
(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan
och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om
att resan ställts in, eller
(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit.
5
6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören
fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den
som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om
orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att
avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den
planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan
ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller
förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska
sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN
7.1 Uteblivna prestationer
7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas,
ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för
resenären.
7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara
grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra
kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för
avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för
resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
7.2 Andra fel och brister
7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har
resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett
hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit.
7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från
skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har
6
anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på
någon annan i ett tidigare led.
7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3
ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
7.3 Skadeståndets omfattning
7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada,
ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste
mån begränsa skadan.
8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE
8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det
att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.
Detta bör om möjligt ske på resmålet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har
handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller
dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas
av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att
respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att
medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta,
kan arrangören häva avtalet.
9.2 Resenärens ansvar för skada
9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären
genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans
genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer,
försäkring.
7
9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av
brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av
pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller
återförsäljaren.
9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av
arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig
att meddela detta till arrangören eller dennes representant.
10 TVISTLÖSNING
10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom
förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna
reklamationsnämnden eller av allmän domstol.